Funcions del Ple

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

Article 123 Atribucions del Ple

1. Corresponen al Ple les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) La votació de la moció de censura a l’Alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas i es regirà en tots els seus aspectes pel que es disposa en la legislació electoral general.

c) L’aprovació i modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. Tindran en qualsevol cas naturalesa orgànica:

– La regulació del Ple.
– La regulació del Consell Social de la ciutat
– La regulació de la Comissió Especial de Suggerències i Reclamacions.
– La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
– La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l’Alcalde per determinar l’organització i  les competències de la seva administració executiva.
– La determinació dels nivells essencials de l’organització municipal, entenent per tals les grans àrees de govern, els coordinadors generals, dependents directament dels membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les diferents Direccions generals o òrgans similars integrades a la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d’aquestes o altres funcions anàlogues i les Direccions generals o òrgans similars que culminin l’organització administrativa, sense perjudici de les atribucions de l’Alcalde per determinar el nombre de cadascun de tals òrgans i establir nivells complementaris inferiors.
– La regulació de l’òrgan per a la resolució de les reclamacions econòmic-administratives

d) L’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals..

e) Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats al fet que es refereix l’article 45 d’aquesta llei; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles Entitats, i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut..

f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals..

g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.

h) L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l’autorització de despeses en les matèries de la seva competència. Així mateix, aprovarà el compte general de l’exercici corresponent

i) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació prevists en la legislació urbanística.

j) La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres Administracions, tret que per llei s’imposin obligatòriament.

k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l’aprovació dels expedients de municipalització.

l) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.

m) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva competència.

n) Establir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari general, de l’Alcalde, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.

o) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres Administracions públiques

p) Acordar la iniciativa prevista en l’últim incís de l’article 121.1, perquè el municipi pugui ser inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol X d’aquesta llei.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

2. Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a l’adopció dels acords referits en els paràgrafs c), i), f), j) i o) i per als acords que correspongui adoptar al Ple en la tramitació dels instruments de planejament general prevists en la legislació urbanística. Els altres acords s’adoptaran per majoria simple de vots.

3. Únicament poden delegar-se les competències del Ple referides en els paràgrafs d), k), m) i o) a favor de les comissions referides a l’apartat 4 de l’article anterior

 

Home > Organització > Funcions del Ple