Funcions de les Comissions Informatives

Article 7. Les Comissions informatives del Ple

  1. El Ple disposa d’una o més Comissions informatives.
  2. Les Comissions informatives estan formades pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de Consellers electes que tenen al Ple.
  3. Correspon al Ple acordar la creació de les diferents comissions informatives, així com la seva modificació.
  4. Només el Ple, per mitjà d’acord adoptat per majoria simple dels vots, pot delegar les seves atribucions en favor de les Comissions Informatives, i només en els supòsits que no s’oposin a la legislació vigent ni al present Reglament.
  5. Els acords de les Comissions informatives adopten la forma de dictamen.

Article 8. Atribucions de les Comissions Informatives del Ple Corresponen a les Comissions informatives les funcions següents: a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. b) El seguiment a la gestió del President i el seu Equip de Govern, sense perjudici del control superior i fiscalització que, amb caràcter general, correspon

 

Home > Organització > Funcions de les Comissions Informatives