Registre d’activitats de tractament

El Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD, 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, requereix la creació d’un Registre d’Activitats de Tractament, que recull, entre d’altres, informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació i l’exercici dels drets reconeguts a les persones interessades. Concretament, el Registre d’Activitats de Tractament està regulat a l’article 30 del RGPD.

Per la seva banda, l’article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, estableix que “Els subjectes enumerats en l’article 77.1 d’aquesta llei orgànica faran públic un inventari de les seves activitats de tractament accessibles per mitjans electrònics que continguin la informació que estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seva base jurídica”.

En base a aquestes obligacions, el Consell Insular de Formentera publica a continuació l’inventari de les activitats de tractament en el que consta la informació exigida por el RGPD.

Activitats esportives

Activitats culturals

Activitats econòmiques

Activitats empresarials

Activitats extraescolars

Animals potencialment perillosos

Arxiu municipal

Assistència sanitària

Associacions veïnals

Atenció a queixes, suggeriments i sol·licitud d’informació 

Beques, ajudes i subvencions

Cementiri municipal

Centre de recollida d’animals 

Certàmens i concursos

Cita DNI

Col·laboració Social

Consum

Comptabilitat i tresoreria

Contractació

Control de presència

Control medi ambiental

Convocatòries i acords d’òrgans de govern

Directoris i guies

Disciplina urbanística

Economia, llicències i serveis

Exercici dels drets

Empadronament

Ocupació privada

Escoles municipals

Esdeveniments escolars

Expedients sancionadors

Exposicions

Fires i esdeveniments

Formació

Gestió corporació

Gestió de residus

Gestió retribucions  

Gestió relacions laborals

Gestió tributària

Gravacions i vídeos d’actes del Ple municipal

Llicències de taxi

Llicències urbanístiques

Mobilitat reduïda

Obres públiques

Policia Local

Premsa

Prestacions Socials

Prevenció laboral

Processos participatius

Programació cultural

Programes medi ambientals

Promoció empresarial

Protocol d’honors i distincions

Projectes juvenils

Recursos Humans

Registro de documents

Relacions de mitjans electrònics

Reserves d’espais

Responsabilitat patrimonial

Salut pública

Assegurança mèdica

Selecció de personal

Servei de mobilitat

Serveis jurídics

Serveis socials

Subvencions borsa de treball i convocatòries

Tercers

Transparència

Parelles de fet

Usuaris wifi

Finestreta única

Videovigilància

Habitatges de protecció pública