Competències i funcions

Extracte de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Régimen Local · BOE 80/1985, de 3 d’abril de 1985

Competències dels ens locals

El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.

El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries:

 • a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.
 •  b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 •  c) Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
  d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 • e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
 • f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
 • g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
 • i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • j) Protecció de la salubritat pública.
 • k) Cementiris i activitats funeràries.
 • l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
 • m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
 • o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

3. Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s’han de determinar per llei ha d’avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals d’acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

4. La Llei a què es refereix l’apartat anterior ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades i el compliment dels principis d’estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l’activitat. La Llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera de les entitats locals sense que això pugui comportar, en cap cas, una major despesa de les administracions públiques.

Els projectes de lleis estatals s’acompanyaran d’un informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el qual s’acreditin els criteris abans assenyalats.

5. La Llei determinarà la competència municipal pròpia de què es tracti, garantint que no es produeix una atribució simultània de la mateixa competència a una altra administració pública.

Les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de matèria, en el qual s’assenyali la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.

 

Home > Organització > Competències i funcions