Dret d’accés a la informació pública

La Constitució espanyola, la Llei de procediment administratiu i les lleis de transparència regeixen el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública, ja sigui individualment o en nom i en representació de qualsevol personañ..

En General, l'administració ha de resoldre accés a peticions d'informació en un mes, encara que aquest termini pot suspendres o ampliar-se en els casos legalment previstos. En cas de no rebre una resposta dins aquest període, la seva solicitud s'entendra estimada amb les limitacions previstes en l'article 35 de la Llei de Transparencia

Si la sol·licitud es resol favorablement, expressa o per silenci administratiu, l'autoritat competent ha de proporcionar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què sol·licitada, en el termini de trenta dies. Accés a la informació pública és lliure, però la qüestió de la conversió a formats de l'original i còpies pot implicar costos que no superaran mai el cost de la generació de la información..