Dret d’accés a la informació pública

La Constitució espanyola, la Llei de procediment administratiu i les lleis de transparència regeixen el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública, ja sigui individualment o en nom i en representació de qualsevol personañ

En General, l’administració ha de resoldre accés a peticions d’informació en un mes, encara que aquest termini pot suspendres o ampliar-se en els casos legalment previstos. En cas de no rebre una resposta dins aquest període, la seva solicitud s’entendra estimada amb les limitacions previstes en l’article 14 de la Llei de Transparencia

Si la sol·licitud es resol favorablement, expressa o per silenci administratiu, l’autoritat competent ha de proporcionar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què sol·licitada, en el termini de trenta dies. Accés a la informació pública és lliure, però la qüestió de la conversió a formats de l’original i còpies pot implicar costos que no superaran mai el cost de la generació de la información

Abans de presentar la sol·licitud d’accés a la informació pública:

Comprovau que la informació no estigui ja publicada en el web del Consell Insular de Formentera o en el Portal de transparència.

No s’ha d’utilitzar aquest accés per: presentar documents d’altres procediments administratius, sol·licitar certificacions o autoritzacions, consultar o esmenar expedients personals, formular al·legacions…

Per a tramitar telemàticament altres sol·licituds, heu d’accedir al tràmit telemàtic del procediment corresponent en la Seu Electrònica.

Si desitjau sol·licitar determinada informació pública (documents o continguts) que estigui en poder del Consell Insular de Formentera, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud tant de manera telemàtica com presencial. Per realitzar la sol·licitud presencial es pot fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada al carrer Ramon Llull número 6 de Sant Francesc Xavier de Formentera en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

 

D’altra banda, també es pot procedir a la denegació de l’accés a la informació pública sol·licitada, segons l’article 18 de la Llei 19/2013, que estableix una sèrie de supòsits d’inadmissió, quan:
– La informació es troba en curs d’elaboració o de publicació general.
– La informació té caràcter auxiliar o de suport (notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives)
– Es fa necessària una acció prèvia de reelaboració per divulgar la informació sol·licitada.
– La sol·licitud s’adreça a un òrgan que no disposa de la informació i es desconeix l’òrgan competent.
– La sol·licitud és manifestament repetitiva o té un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la llei.

En el cas que s’inadmeti la sol·licitud per alguna d’aquestes causes, rebreu una resolució en la qual se us notificarà la inadmissió, i es motivarà la causa per la qual no es pot admetre l’accés a la informació.

Si una persona sol·licitant d’informació pública no està d’acord amb la resolució recaiguda o no ha rebut cap resposta en el termini màxim legalment establert, podrà interposar, de forma potestativa (ja que també poden recórrer directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa) una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. S’exceptuen les resolucions dictades pels òrgans prevists en l’article 2.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en què només es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

D’acord amb l’article 24.6 i la disposició addicional 4ª de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la resolució de la reclamació correspon (en els supòsits de resolucions dictades per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la resta d’entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions de les Illes Balears, compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a l’òrgan independent que ha determinat aquesta Comunitat Autònoma, concretament, a la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública de les Illes Balears.